جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

جدول هاي برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري


 

جدول شماره 1 - دروس پایه مشترك

بنیان هاي نظریه اي برنامه ریزي 2  واحد

مکتب ها و نظریه هاي جغرافیایی در برنامه ریزي گردشگري 2  واحد

روش تحقیق در برنامه ریزي گردشگري 2  واحد

  فناوري هاي داده هاي جغرافیایی در برنامه ریزي گردشگري  2واحد

اقلیم و آسایش در برنامه ریزي گردشگري  2واحد

اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزي گردشگري 2واحد

برنامه ریزي اقتصاد و بازاریابی گردشگري 2واحد

مخاطرات محیطی در گردشگري 2واحد

- - - - جمع – 16

 

جدول شماره 2 - دروس تخصصی گرایش ها

  نام گرایش: برنامه ریزي گردشگري منطقه اي

 

 . بنیان هاي نظریه اي برنامه ریزي فضاییمنطقه اي در گردشگري 2 واحد

    برنامه ریزي گردشگري نواحی شهري 2واحد

برنامه ریزي گردشگري نواحی روستایی و عشایري 2واحد

مدل ها و فنون تصمیم گیري و مدیریت کیفیت محصولات(تولیدات-خدمات) گردشگري

کارگاه برنامه ریزي فضایی گردشگري منطقه اي 2واحد

 

جدول شماره 3- دروس جبرانی

زیرساختها، تسهیلات و خدمات گردشگري 2واحد

 روش هاي ارزیابی پایداري در برنامه ریزي گردشگري 2واحد

مدیریت آمایش در برنامه ریزي گردشگري 2واحد

 

- - - - جمع - 6

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 16:7  توسط باران  |